Institut for GruppeAnalyse i Århus
 
 
 
Code of Practice

Retningslinier for træningsprogrammet ved Institut for Gruppeanalyse i Århus
1 Forhåndsinformation
Institut for Gruppeanalyse (IGA) har udarbejdet en brochure/hjemmeside med information om træningsprogrammet, inklusiv teoretisk forankring, lærernes kompetence, mål for uddannelserne, uddannelsernes indhold, optagelseskriterier, samt information om, hvad der forventes af kandidaterne i løbet af uddannelsen og på de forskellige niveauer. Denne information er tilgængelig for alle, der er interesseret i uddannelserne ved IGA.
2 Træningsprogrammet
2.1 Uddannelsernes mål, kursusindhold og krav til eget arbejde på de forskellige kursustrin, vil blive udleveret på skrift til alle kandidater, når de optages på træningsprogrammet.
2.2 Kandidaterne får, når de optages på træningsprogrammet, information om kriterierne for godkendelse af evt. træningsgruppe og formelle krav for gennemførelse af uddannelserne.
2.3 Kandidaterne har selv ansvaret for at holde sig orienteret om alle forhold, som har betydning for gennemførelsen af uddannelsen.
3 Lærerstaben
3.1 Lærerne og eksterne vejledere ved træningsprogrammet skal forholde sig til de givne retningslinier og forskrifter ved IGA.
3.2 Lærerne skal respektere kandidaternes forskellighed og må ikke diskriminere på baggrund af køn, seksualitet, etnisk baggrund, religion eller profession.
3.3 Lærerne må ikke udnytte kandidaterne emotionelt, økonomisk eller på nogen som helst anden måde. Seksuelle forhold mellem lærer og kandidat må ikke finde sted.
3.4 Lærerne må ikke misbruge information om kandidaterne i professionelle eller private sammenhænge.
3.5 Lærerne må sikre sig fortrolighed med hensyn til kandidaternes personlige og private forhold, som fremkommer i løbet af uddannelsen.
4 Kandidaternes gruppeterapeutiske arbejde
4.1 Kandidaterne skal gøres opmærksomme på, hvad der forventes af dem i forbindelse med uddannelsen, når det gælder deres eget gruppeterapeutiske arbejde med patienter.
4.2 Kandidaterne vil få vejledning i den gruppeterapi, som de udøver, som et led i uddannelsen.
4.3 IGA har ikke et behandlingsansvar over for patienterne i den gruppeterapi, som kandidaterne udøver, som et led i uddannelsen. Kandidaten må selv klarlægge ansvarsforhold for eget patientarbejde og sikre sine egne faglige og juridiske forpligtelser.
5 Personligt og økonomisk engagement
5.1 Kandidaten skal have klar information om uddannelsens krav på de forskellige kursustrin.
5.2 IGA vil sikre fortrolighed med hensyn til kandidatens personlige og private forhold, som fremkommer i løbet af uddannelsen. (se punkt 3.5)
5.3 Enhver ændring i kursuskravene, som IGA fnder nødvendige, må respektere de gældende aftaler så langt, som det er muligt.
5.4 Alle økonomiske forpligtelser, som er tilknyttet uddannelserne ved IGA, og som kandidaten indgår i, må være afklaret fra starten af uddannelsen, såvel som information om at kursusafgiften kan stige i løbet af uddannelsen.
6 Godkendelse
6.1 IGA skal informere alle kandidater om kriterierne for godkendelse af uddannelsesforløbet og om vurderingsproceduren.
6.2 Kriterier og procedurer for godkendelse skal være nedfældet på skrift.
7 Klageprocedure
7.1 Hvis en kandidat føler sig uretfærdigt behandlet i henhold til disse retningslinier, bedes henvendelse i første omgang ske til Træningsprogrammets koordinator. Såfremt dette ikke giver en umiddelbar løsning på problemet, kan kandidaten sende en skriftlig klage til Instituttets bestyrelse.
7.2 Bestyrelsesformand eller -medlem skal i første omgang lede et møde mellem klageren og den eller de i lærergruppen, som klagen omfatter. Formålet med dette møde er at se på, om man kan blive enige om de faktiske forhold, der klages over, og om det er muligt at løse sagen i mindelighed. Der skal skrives et referat med en konklusion fra dette møde.
7.3 Hvis sagen ikke kan løses på denne måde, skal klagen behandles i et Klageudvalg, som består af tre medlemmer af Instituttet, og som ikke er involveret i kandidatens uddannelse.
7.4 Klageudvalget er ansvarlig for at organisere et møde parterne inden to måneder efter, at den skriftlige klage er modtaget.
7.41 Både klageren og den/de, som klagen vedrører, skal møde udvalget. De kan tage en ledsager med. Andre kan om nødvendigt også indkaldes. Den/de, som klagen vedrører, er forpligtet til at møde frem. Hvis klageren ikke møder frem, bliver klagesagen forkastet.
7.42 Klageren skal først præsentere de mundtlige og skriftlige fremstillinger af sagsforholdet, som må anses for nødvendige, og eventuelt med vidner.
7.43 Den som klagen vedrører, skal så give sin mundtlige og skriftlige fremstilling af sagsforholdet og eventuelt med vidner.
7.44 Derefter vil parterne få tid til spørgsmål, yderlige uddybende oplysninger og kommentarer.
7.45 Efter at sagsforholdet er belyst af begge parter, kan Klageudvalget selv stille nødvendige spørgsmål til parterne.
7.46 Klageudvalget skal så tage stilling til, om brud på retningslinierne (Code of Practice) har forekommet.
7.6 Hvis klageren får medhold i klagen, skal Bestyrelsen vurdere og fremme de nødvendige tiltag for ledelsen.
8 Anke
8.1 Der findes ingen ankeinstans indenfor Instituttets organisation.
8.2 Hvis klageren eller Bestyrelsen ikke er tilfreds med Klageudvalgets konklusion, må man vurdere, om sagen skal følges videre indenfor de respektive fagforeninger eller retsvæsenet.
8.3 Hvis sagens natur tilsiger det, og begge parter er enige herom, vil man også kunne henvende sig til European Group Analytic Institutions Network (EGATIN) for en uafhængig udtalelse eller en mægling. EGATIN har ingen formel myndighed i forhold til de uddannelsesinstitutter, som er medlemmer.
 
Copyright 2007-2012 IGA-Århus, Harald Selmers Vej 66, 8240 Risskov