Institut for GruppeAnalyse i Århus
 
 
 
Vedtægter for INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE, ÅRHUS

Vedtægter for INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE, ÅRHUS

Navn og hjemsted
Foreningens navn er: "Institut for Gruppeanalyse, Århus" (IGA, Aarhus)

Hjemsted og adresse: Psykiatrisk Hospital i Århus, Skovagervej 2, 8240 Risskov.

I Formål
Instituttets formål er:
- at fremme interessen for udøvelsen af og udviklingen af gruppeanalyse og analytisk gruppeterapi.
- at planlægge og gennemføre uddannelse i gruppeanalyse og analytisk gruppeterapi.
- at fremme forskningen af gruppeanalyse og analytisk gruppeterapi.
- at fremme kontakten mellem nationale og internationale organisationer med samme formål.

II Medlemskab
Som certificerede medlemmer kan optages personer, der har gennemført gruppeanalytisk træningsprogram i Århus, eller tilsvarende uddannelsesprogram.
Sidstnævnte og andre medlemmer optages efter at bestyrelsen har godkendt uddannelsesforløbet.
Som medlemmer kan optages personer, der har afsluttet et 3- eller flerårigt træningsforløb, men som endnu ikke har opnået certifikat / diplom for gennemført uddannelse. Desuden kan personer, som har gennemført et års træning i programmet, og som ikke befinder sig under uddannelse i træningsprogrammet, optages som medlemmer. Medlemmer har i forhold der vedrører Trænings-programmet taleret på generalforsamlingen, men har i forhold hertil ikke stemmeret og er kun valgbare til 2 menige bestyrelsesposter. Såfremt medlemmet indtræder i uddannelse i instituttets træningsprogram, må medlemskab og de heraf afledte funktioner nedlægges, indtil træningen er afsluttet.

Indmeldelse har gyldighed ved betaling af kontingent.
Udmeldelse sker efter skriftlig eller mundtlig tilkendegivelse over for bestyrelsen. Udmeldelse træder i kraft ved årsskiftet og kan ikke ske med tilbagevirkende kraft.
Medlemmerne skal følge instituttets etiske regler.
Et medlem ekskluderes af Instituttet, hvis det er 6 måneder bagud med kontingentbetalingen. Bestyrelsen kan i øvrigt indstille et medlem til eksklusion til afgørelse på


III Generalforsamling
Generalforsamlingen er Instituttets øverste myndighed. Den udgøres af samtlige medlemmer af Instituttet.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved udsendelse af dagsorden og evt. forslag til vedtægtsændringer til samtlige medlemmer med mindst 4 ugers varsel.
Revideret årsregnskab samt forslag til budget for det kommende år udsendes senest 2 uger før generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer samt punkter til drøftelser på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2. januar.

Faste punkter på dagsordenen:
- valg af dirigent og referent.
- formandsberetning.
- fremlæggelse af regnskab.
- fastlæggelse af budget for kommende år.
- indkomne forslag.
- evt. valg af formand.
- valg af bestyrelsesmedlemmer.
- evt. valg af revisor og revisorsuppleant.
- evt.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede. Afstemningen skal ske skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem kræver det. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er korrekt varslet.

Vedtægtsændringer kan ske enten på den ordinære generalforsamling med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede eller ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de fremmødte under forudsætning af, at denne er indvarslet med mindst 2 ugers varsel.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 1/3 del af Instituttets medlemmer ønsker det. Forslag om opstilling af medlem til bestyrelsen kan ske af ethvert medlem skriftligt eller på generalforsamlingen.

IV Bestyrelsen
Instituttets daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer: en formand, som skal være certificeret medlem, og fire bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 2 skal være certificerede medlemmer. Valg sker ved generalforsamlingen. Formanden vælges for 2 år ad gangen. De øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer vælges også for 2 år ad gangen med 2 på valg årligt.
Suppleant til bestyrelsen vælges for et år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær, kasserer og mindst et medlem til træningskomiteen.
Bestyrelsen skal holde mindst 4 møder årligt.
Bestyrelsens formand repræsenterer foreningen udadtil.
Formanden er ansvarlig for afholdelse af bestyrelsesmøder, for ledelsen af disse, for udsendelse af referat og for, at bestyrelsens beslutninger udføres.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst 3 medlemmer er til stede.
Bestyrelsen ansætter en lønnet sekretær og har beføjelser til at lønne en regnskabsfører. Disse behøver ikke at være medlem af bestyrelsen.

V Udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg eller faste udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

Lærergruppen varetager som samlet gruppe det praktiske arbejde vedrørende gennemførelse af Træningsprogrammet. Lærergruppen indstiller til godkendelse i bestyrelsen en koordinator for Træningsprogrammet.

Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte en træningskomite på 3-5 medlemmer, hvoraf mindst én tillige skal være medlem af bestyrelsen. De enkelte medlemmer udpeges af bestyrelsen blandt instituttets lærere eller tidligere lærere for en periode af 2 år med mulighed for forlængelse og således, at højest 3 medlemmer udskiftes ad gangen.

Lærergruppen alternativt træningskomiteen udarbejder træningsprogrammer og foretager indstilling heraf samt af lærerkræfter og af kandidater til godkendelse i bestyrelsen.

Lærergruppen, subsidiært træningskomiteen forelægger senest med udgangen af september måned budget for det kommende år i Træningsprogrammet for bestyrelsen. Det af bestyrelsen godkendte budget udstikker således den økonomiske ramme inden for hvilket, lærergruppen må arbejde det kommende år i Træningsprogrammet, som løber fra 1. september til 31. august det følgende år.

Bestyrelsen nedsætter et etikudvalg på 3 medlemmer. Etikudvalgets opgave er at bedømme klager over Instituttets medlemmer og udstikke retningslinier vedrørende medlemmernes fagetiske forhold. Etikudvalget kan anbefale forholdsregler og sanktioner overfor et medlem på baggrund af uetisk adfærd.

VI Revisor
En revisor og en revisorsuppleant vælges for en 2-årig periode.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

VII Instituttets opløsning
Instituttets opløsning kræver majoritet på mindst 4/5 af selskabets medlemmer ved urafstemning på en generalforsamling. I tilfælde af selskabets opløsning tilfalder en evt. kassebeholdning formål, der fremmer analytisk gruppeterapi.

Vedtaget på generalforsamlingen.
Risskov, den 9. februar 1990.
Revideret på generalforsamlingen.
Risskov, den 7. februar 1992.
Revideret på generalforsamlingen.
Risskov, den 13. april 1994.
Revideret på generalforsamlingen.
Risskov, den 19. maj 1995.
Revideret på generalforsamlingen.
Risskov, den 9. marts 2001.
Revideret på generalforsamlingen.
Risskov, den 7. marts 2003.
Risskov, den 8. marts 2007.
Revideret på generalforsamlingen.
Risskov d. 28. marts 2012.
 
Copyright 2007-2012 IGA-Århus, Harald Selmers Vej 66, 8240 Risskov