Institut for GruppeAnalyse i Århus
 
 
 
Vedtægter for INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE, ÅRHUS

Vedtægter for INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE, AARHUS
 
Navn og hjemsted
Foreningens navn er: "Institut for Gruppeanalyse, Aarhus" (IGA, Aarhus)
 
Hjemsted og adresse: Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, Palle Juul Jensens Boulevard 175, indgang K, 8200 Aarhus N.
 
I Formål
Instituttets formål er:
at fremme udøvelsen og udvikling af
 gruppeanalyse og gruppeanalytisk psykoterapi
 gruppeanalyse i organisation og ledelse
at planlægge og gennemføre uddannelse i
 gruppeanalyse og gruppeanalytisk psykoterapi
 gruppeanalyse i organisation og ledelse
at fremme kendskab til og forskning i
 gruppeanalyse og gruppeanalytisk psykoterapi
 gruppeanalyse i organisation og ledelse
at fremme kontakten mellem nationale og internationale organisationer med samme formål
 
II Medlemskab
Som medlemmer kan optages personer, der har en godkendt uddannelse fra IGA Aarhus i Gruppeanalytisk psykoterapi (GPU), Gruppeanalyse i Organisation og Ledelse (GOL) eller Diplomeret gruppeanalytiker (GAD) i Aarhus, eller tilsvarende uddannelsesprogram.
Medlemmer der ikke er uddannet ved IGA Aarhus, men som har en tilsvarende uddannelse, kan optages efter at bestyrelsen har godkendt uddannelsesforløbet. Såfremt medlemmer indtræder i uddannelse i IGA Aarhus' træningsprogrammer, må medlemskab og heraf afledte funktioner nedlægges, indtil træningen er afsluttet.
 
Medlemskab har gyldighed ved betaling af kontingent. De færdiguddannede kandidater fra IGA Aarhus, har gratis medlemskab det første år efter deres afgang fra træningsprogrammet.
Udmeldelse sker efter skriftlig tilkendegivelse over for bestyrelsen. Udmeldelse træder i kraft ved årsskiftet og kan ikke ske med tilbagevirkende kraft.
Et medlem ekskluderes af Instituttet, hvis det er 6 måneder bagud med kontingentbetalingen. Et medlem kan ligeledes ekskluderes, hvis medlemmet ikke følger IGA Aarhus etiske retningslinjer. Bestyrelsen kan indstille et medlem til eksklusion til afgørelse på Generalforsamlingen.
 
III Generalforsamling
Generalforsamlingen er IGA Aarhus øverste myndighed. Den udgøres af samtlige medlemmer af IGA Aarhus.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved udsendelse af dagsorden og eventuelt forslag til vedtægtsændringer til samtlige medlemmer med mindst 4 ugers varsel.
Revideret årsregnskab, samt forslag til budget for det kommende år udsendes senest 2 uger før generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer, samt punkter til drøftelse på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2. januar.
 
Faste punkter på dagsordenen:
 Valg af dirigent og referent
 Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
 Formandsberetning
 Fremlæggelse af regnskab
 Fastlæggelse af budget for det kommende år
 Indkomne forslag
 Valg af formand i ulige år
 Valg af bestyrelsesmedlemmer (det tilstræbes med mindst 1 bestyrelsesmedlem fra organisationslinjen og terapeutlinjen)
 Valg af bestyrelsessuppleant
 Valg af revisor i ulige år
 Valg af revisorsuppleant i ulige år
 Eventuelt
 
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede.
Afstemningen skal ske skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem kræver det.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er korrekt varslet.
Generalforsamlingen skal tilstræbe, at der i bestyrelsens sammensætning er mindst 1 repræsentant uddannet fra GOL og 1 repræsentant uddannet fra GAD.
 
Vedtægtsændringer kan ske enten på den ordinære generalforsamling med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede eller ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de fremmødte under forudsætning af, at denne er indvarslet med mindst 2 ugers varsel.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 1/3 af IGA Aarhus medlemmer ønsker det. Forslag om opstilling af medlem til bestyrelsen kan ske af ethvert medlem skriftligt eller på generalforsamlingen.
  
IV Bestyrelsen
IGA Aarhus daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer: en formand og fire bestyrelsesmedlemmer. Formanden skal vælges for 2 år ad gangen.
De øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer vælges også for 2 år ad gangen med 2 på valg årligt.
Suppleant til bestyrelsen vælges for et år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær, kasserer, web ansvarlig og tilstræber et medlem til træningskomiteen.
Bestyrelsen skal holde mindst 4 møder årligt.
Bestyrelsens formand repræsenterer foreningen udadtil.
Formanden er ansvarlig for afholdelse af bestyrelsesmøder, for ledelsen af disse, for udsendelse af referat og for, at bestyrelsens beslutninger udføres.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst 3 medlemmer er til stede.
Bestyrelsen kan ansætte en lønnet sekretær og har beføjelser til at lønne en regnskabsfører. Disse behøver ikke at være medlem af bestyrelsen, eller IGA Aarhus.
 
V Udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg eller faste udvalg til varetagelse af særlige opgaver.
 
Lærergruppen varetager som samlet gruppe det praktiske arbejde vedrørende gennemførelse af Træningsprogrammet.
Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte en træningskomite på 3-5 medlemmer, hvoraf mindst én tillige skal være medlem af bestyrelsen. De enkelte medlemmer udpeges af bestyrelsen blandt instituttets lærere eller tidligere lærere for en periode af 2 år med mulighed for forlængelse og således, at højest 3 medlemmer udskiftes ad gangen.
 
Lærergruppen, subsidiært træningskomiteen, forelægger senest med udgangen af september måned budget for det kommende år i Træningsprogrammet for bestyrelsen. Det af bestyrelsen godkendte budget udstikker således den økonomiske ramme indenfor hvilken, lærergruppen må arbejde det kommende år i Træningsprogrammet, som løber fra 1. september til 31. august det følgende år
 
Lærergruppen, subsidiært træningskomiteen, udarbejder indstilling til bestyrelsen vedrørende
 Træningsprogrammer
 Ansættelse af nye teorilærer, terapeuter og supervisorer
 Godkendelse af kandidater
 
Bestyrelsen nedsætter et etikudvalg på 3 medlemmer. Etikudvalgets opgave er at bedømme klager over IGA Aarhus medlemmer og udstikke retningslinjer vedrørende medlemmernes fagetiske forhold. Etikudvalget kan anbefale forholdsregler og sanktioner overfor et medlem på baggrund af uetisk adfærd.
Bestyrelsen ansætter storgruppeleder i samråd med træningskomiteen.
 
VI Revisor
En revisor og en revisorsuppleant vælges for en 2-årig periode.
IGA Aarhus regnskabsår følger kalenderåret.
For IGA Aarhus forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
 
VII IGA Århus opløsning
Opløsning af IGA Aarhus kræver majoritet på mindst 4/5 af medlemmerne ved urafstemning på en generalforsamling. I tilfælde af IGA Aarhus opløsning tilfalder en evt. kassebeholdning formål, der fremmer analytisk gruppeterapi.
 
Vedtaget på generalforsamlingen.
Risskov, den 9. februar 1990.
Revideret på generalforsamlingen. Risskov, den 7. februar 1992.
Revideret på generalforsamlingen. Risskov, den 13. april 1994.
Revideret på generalforsamlingen. Risskov, den 19. maj 1995.
Revideret på generalforsamlingen. Risskov, den 9. marts 2001.
Revideret på generalforsamlingen. Risskov, den 7. marts 2003.
Revideret på generalforsamlingen. Risskov, den 8. marts 2007.
Revideret på generalforsamlingen. Risskov d. 28. marts 2012.
Revideret på generalforsamlingen. Risskov d. 12. marts 2018.
 
Copyright 2007-2012 IGA-Århus, Palle Juul-Jensens Blvd. 175, indgang K, 8200 Aarhus N